L'Informe MacBride, amb el títol Un sol món, veus múltiples: comunicació i informació en el nostre temps, va ser confeccionat durant les acaballes de la dècada del 1970 per Sean MacBride, ministre del Govern d'Irlanda en aquell moment, i setze membres de la UNESCO de diferents parts del globus; els disset formaven la Comissió Internacional per als Estudis dels Problemes de la Comunicació, que pertanyia a la mateixa UNESCO. En aquest cèlebre informe, pel qual li van atorgar el Premi Nobel de la Pau a Sean MacBride l'any 1980, es demostrava que el desequilibri en matèria d'nformació en favor del nord era de tal magnitud que amenaçava la singularitat i la diversitat de les cultures, en particular les del sud.

Seán_MacBride_1984.jpg
Sean MacBride.

Malgrat la bona documentació de la qual gaudia l'Informe MacBride i de les sòlides implicacions públiques que derivaven d'aquest, per als anys següents no va ser possible que es compliren les propostes que aquest escrit propugnava, ja que la UNESCO va abandonar el debat sobre l'hegemonia del nord davant del sud i va donar per bona la idea que els fluxos transfronterers d'informació eren una necessitat que venia imposada pel mercat internacional i per la pròpia realitat mundial.

Un dels intel·lectuals més representatius en esta pugna per aconseguir un nou equilibri en el fluxe internacional de la comunicació va ser Herbert Schiller, qui va denunciar les desigualtats que la suposada llibertat capitalista provocava en el fluxe informatiu. Schiller també va enllaçar la defensa d'aquest informe en conceptes com imperialisme cultural i, a més, en altres camps d'estudi com l'economia, ja que segons aquest intel·lectual, els debats sobre l'Informe McBride i el NOMIC estaven reduïnt-se a qüestions purament econòmiques, eliminant, així, el seu significat cultural més ampli.


BIBLIOGRAFIA

I. SEGOVIA, Ana (2000). Treinta años de economía política de la comunicación: Las aportaciones de Herbert I. Schiller. Cuadernos de Información y Comunicación (CIC), (5), p.241-259, Madrid: Universidad Complutense.


MCBRIDE, Sean (1980). Un solo mundo, voces múltiples: comunicación e información en nuestro tiempo. París: UNESCO.


RAMONET, Ignacio (1998). La tiranía de la comunicación. Madrid: Debate.


SÁNCHEZ, Enrique (2007). El Informe McBride, cinco lustros después. Revista Mexicana de Comunicación:

[https://web.archive.org/web/20071221000350/http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc93/informe.html].