Funció

La teoria funcionalista pretén explicar com pot funcionar qualsevol sistema social. L’atenció es focalitza sobre les funciones del (sub)sistema conformat pels mitjans de comunicació, que s’insereix dins dels sistema més general de la societat. En aquest sentit, el terme funció, concepte clau d’aquesta teoria, fa referència a l’aportació general que un determinat element social fa a l’equilibri i manteniment d’un procés més general o al mateix sistema social (Saperas, 1992: 179).


external image tripartita.jpg

L’anàlisi funcional, que dominà els estudis sobre comunicació massiva als EUA durant les dècades de 1940 i 1950, distingeix entre efecte i funció. A diferència del primer concepte, que havia dominat la recerca fins a eixe moment, la idea de funció seria una categoria objectiva que fa referència a les conseqüències generals dels mitjans sobre el sistema social. A més a més, l’anàlisi de les funcions es realitza en situacions comunicatives normals i habituals, a diferència de les teories anteriors, que s’ocupaven d'experiències més particulars, com ara les situacions de “campanya” (Wolf, 1987: 69).Els diversos estudis desenvolupats per autors com Lasswell, Lazarsfeld i Merton, han assignat als mitjans de comunicació dos tipus de funcions principals: socials i individuals. Respecte a les primeres, els mitjans fan conscients als individus de les amenaces o perills inesperats alhora que poden comportar certes disfuncions com ara la circulació incontrolada de notícies, la difusió d'informacions alarmistes o la disfunció narcotitzant, que fa desaparèixer la participació activa dels ciutadans. Pel que fa a les funcions relaciones amb els individus, caldria destacar l’atribució d’estatus i prestigi i, per altra banda, el reforçament de les normes socials (Boni, 2008: 221).

Bibliografia:

BONI, Federico (2008). Teorías de los medios de comunicación. Barcelona: Aldea global.
SAPERAS, Enric (1992). Introducció a les teories de la comunicació. Barcelona: Pòrtic.
WOLF, Mauro (1987). La investigación de la comunicación de masas: crítica y perspectivas. Barcelona: Paidós.