L’efecte del cavall guanyador forma part de la teoria de la comunicació de l'espiral del silenci de la periodista Elisabeth Noelle Neumann. Aquesta teoria estudia els efectes que produeixen els mitjans de comunicació en la societat i en l’opinió pública, i s’emmarca dins de la corrent funcionalista.
Segons Noelle Neumann, l’opinió pública és el resultat de la interacció entre els individus i el seu entorn social. L’individu observa el seu entorn social, estima la distribució de les opinions a favor o en contra de les seues idees i avalua el caràcter mobilitzador i les possibilitats d’èxit de certs punts de vista o opinions. Per tal de no trobar-se aïllat, l’individu pot arribar a renunciar al seu propi juí.
external image leadership_lemmings21.gif
És aci quan es produeix l’efecte del cavall guanyador. Els individus es formen una idea del repartiment i de l’èxit de les opinions dins de l’entorn social. Observen quins són els punts de vista dominants i quins no.Existeix una correlació positiva entre l’apreciació present i l’apreciació anticipada; si una opinió és considerada per l’opinió pública com a dominant, és plausible pensar que seguirà sent-ho en un futur.Si l’apreciació del repartiment d’una opinió està en contradicció amb la seua distribució efectiva és perquè l’opinió de la qual s’ha sobrevalorat la seua força és la que amb més freqüència s’expressa el públic.
El nom de l'efecte del cavall guanyador procedeix de les carreres de cavalls. El cavall que una majoria pensava que anava a guanyar era el que després tenia més possibilitats de fer-ho. Aquest efecte es sol produir en el món de la política, concretament en els processos electorals. Es produeix durant la votació: algunes persones voten els candidats o partits que tenen més probabilitat de ser guanyadors, o que es proclamen com a tal als mitjans de comunicació.


Bibliografia


  • NOELLE-NEUMANN, Elisabeth. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona:Paidós, 1995.

  • WOLF, Mauro. Los Efectos Sociales de los Mass Media. 1994