El clima d’opinió és un terme que forma part de la teoria de l’Espiral del Silenci, una teoria de ciències polítiques i comunicació que va ser proposta en 1977 per la politòloga alemanya Elisabeth Noelle-Neumann. La teoria explica com l’opinió pública es converteix en un mecanisme de control social, en plantejar que les persones adapten la seua manera de comportar-se i pensar a les opinions aparentment predominants en la societat, allò que Noelle-Neumann va anomenar “clima d’opinió”.


Espiral_del_Silencio.jpgEl clima d’opinió consisteix en el conjunt de conductes, pensaments i opinions sobre un tema que són acceptats pel conjunt de la societat. És l’opinió percebuda pels individus com majoritària, a la qual s'adapten per evitar l'aïllament social. Tot i això, hi existeix el "nucli dur", el conjunt de persones que es resisteixen a canviar les seues conviccions a pesar d'estar en contra del clima d'opinió. Els individus constantment estan tantejant aquest suposat ambient d'opinió dominant per a determinar quines posicions poden expressar. L'opinió pública, o el clima d'opinió, és conseqüentment un mecanisme que dóna cohesió a la societat perquè acaba amb els conflictes al voltant dels temes polèmics.

Des de fa molt de temps, existeix un debat sobre si els mitjans de comunicació massius intervenen en la creació de l'opinió pública o si sols la reflecteixen. Per a Noelle-Neumann, convé veure als mitjans de comunicació com creadors del clima d’opinió. Tot i això, són el principal mecanisme pel qual l’individu aconsegueix informar-se del seu entorn i percebre el clima d’opinió.

Bibliografia:

DÍAZ, Marianne (2015). La espiral del silencio: cómo una opinión puede dominar una sociedad. Hipertextual. [Data de consulta: 17 abril 2018]. Disponible en: https://hipertextual.com/2015/09/la-espiral-del-silencio-una-opinion-puede-dominar-una-sociedad

«La espiral del silencio. La opinión pública y los efectos de los medios de comunicación». [PDF]. [Data de consulta: 17 abril 2018]. Disponible en:
file:///C:/Users/pc/Downloads/20091113225431.pdf

NOËLLE-NEUMANN, Elisabeth (1995). La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Paidós.

VV.AA. (1992). El nuevo espacio público. Barcelona: Gedisa.